Podnikateľský plán

Každý podnikateľ skôr, než začne podnikať, mal by mať jasnú myšlienku podnikania, hlavný cieľ a mal by mať stanovené priebežné ciele podnikania. Tieto myšlienky a ciele zhmotňuje v písomnej podobe a v štruktúrovanej forme podnikateľský plán (biznis plán, alebo podnikateľský zámer)

Kedy sa zostavuje podnikateľský plán?

  • pred začatím podnikania
  • pred zavedením nového produktu na trh
  • pri expanzii na nové trhy
  • pri zmene vlastníckych vzťahov v spoločnosti
  • pri výrazných zmenách na trhu
  • pri potrebe externého financovania ďalšieho rozvoja spoločnosti

Podnikateľský zámer od začínajúcich podnikateľov vyžadujú aj úrady práce alebo daňové úrady.

Prečo je potrebný?

Podnikateľským plánom podnikateľ preukazuje životaschopnosť svojho nápadu a zámeru, pri dodržaní podmienok stanovených v pláne. Zostavením plánu podnikateľ získa informácie o investíciách, nákladoch, výnosoch plynúcich z jeho realizácie. Je tiež dôležitým dokumentom, na základe ktorého môže podnikateľ žiadať o úver v banke, podporu z rôznych podporných programov, alebo od tzv. tichých spoločníkov. V neposlednom rade je podnikateľský plán nástrojom kontroly plnenia cieľov a podkladom pre analýzu odchýliek.

Prečítajte si aj:

Ako vypracovať podnikateľský plán?
Vzor podnikateľského plánu