top of page

OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?

Sme občianske združenie Rodina a práca v harmónii, o.z., IČO 42258006, so sídlom Laténska 13, 851 10 Bratislava - mestská časť Rusovce, ďalej iba „Občianske združenie“.

 

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania údajov obrátiť s nejakými otázkami, môžete nás kontaktovať e-mailom na podnikatelskyplan@gmail.com.

 

 

Čo sú osobné údaje?

 

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

 

Medzi osobné údaje teda spadajú najmä (nie výlučne) meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, telefónne číslo, údaje súvisiace s používaním Webstránky Občianskeho združenia (napr. súbory cookies), údaje súvisiace so sledovaním marketingových kanálov Občianskeho združenia, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

 

Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( "zákon o ochrane osobných údajov"). Ochrana osobných údajov taktiež koresponduje s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

 

Čo je spracovanie osobných údajov?

 

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

 

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania.

 

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 1. poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

 2. vedenie účtovníctva a plnenie právnych povinností

 3. oprávnené záujmy Občianskeho združenia (ochrana zájumov Občianskeho združenia aj poskytovateľa osobných údajov, propagácia služieb a dobrého mena Občianskeho združenia)

 4. priamy marketing, zasielanie obchodných informácií, prieskum trhu

Cookies.

 

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

IP adresy nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Občianske združenie všetky potrebné bezpečnostné opatrenia.

 

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

 

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložený na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.

 

Spôsob spracovania osobných udajov:

 • Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť: Spracúvanie Osobných údajov je zákonné a transparentné vo vzťahu k poskytovateľovi osobných údajov;

 • Obmedzenie účelu: Osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely;

 • Minimalizácia údajov: Spracúvané Osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;

 • Správnosť: Osobné údaje sú správne a podľa potreby aktualizované;

 • Minimalizácia uchovávania: Osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu poskytovateľa osobných údajov

 • Integrita a dôvernosť: Osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť Osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení. Prístup k Osobným údajom majú v rámci Občianskeho združenia iba predstavitelia a zástupcovia, ktorí ho v rámci svojho pracovného zaradenia nevyhnutne potrebujú;

 • Zodpovednosť: Občianske združenie zodpovedá za súlad s uvedenými Zásadami spracúvania Osobných údajov v Občianskom združení.

 

 

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám.

 

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie dát sa špecializujú.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.

 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: podnikatelskyplan@gmail.com

 

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

 

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

 

Právo na prenosnosť: Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

 

Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní.

 

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov: Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení: E-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami Vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám e-maily len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe. Oba typy e-mailov však od nás môžete očakávať len veľmi zriedkavo alebo vôbec.

 

 

Mlčanlivosť

 

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 04.10.2021

bottom of page