top of page

Ako napísať podnikateľský plán?

O tom, ako sa podnikateľský zámer alebo plán pripravuje a čo má obsahovať, sa už veľa písalo. I o tom, aký je dôležitý a potrebný. My vám v prvom rade prezradíme podrobný zoznam informácií, ktoré hľadá investor alebo banka vo vašom podnikateľskom zámere. Zároveň vám ponúkneme aj podrobný návod, ako by mal podnikateľský plán presne vyzerať a čo všetko by mal do detailov obsahovať.

Nie každý výsledný podnikateľský plán by mal byť úplne rovnaký. Čo všetko by malo byť obsahom vášho výsledného dokumentu, v akom rozsahu a v akej štruktúre, závisí od druhu vášho podnikania a od toho, na čo podnikateľský plán chcete využiť. V tomto článku nájdete návod na tvorbu jedného typu podnikateľského zámeru, aký väčšinou vyhľadáva banka či investor. Pred tým, než sa pustíte do prípravy podnikateľského plánu, si potrebujete pripraviť vstupné informácie, na ktorých bude váš podnikateľský zámer založený.

Ak už máte pripravené vstupné informácie a máte v nich jasno, môžete sa pustiť do vypracovania komplexného dokumentu.


Komplexný podnikateľský plán zvyčajne obsahuje dve obsiahle časti, textovú a číselnú časť. Každá z častí zahŕňa jednotlivé podsekcie. Takýto plán dá čitateľovi perfektný obraz o tom, čo podnikateľ chce dosiahnuť a ako sa k tomu plánuje dostať. Pre samotného podnikateľa je plán skvelým nástrojom k tomu, aby podnikanie dokázal úspešne viesť. Pri práci na podnikateľskom pláne sa väčšinou ukáže, či je podnikateľský zámer realistický a uskutočniteľný.


Poďme teda na to.


Ak preferujete zoznam alebo "chcecklist" namiesto vysvetlení jednotlivých sekcií podnikateľského plánu, stiahnete si ho tu:


Checklist podnikatelsky plan
.pdf
Download PDF • 460KB


TEXTOVÁ ČASŤ


1. Manažérske zhrnutie (Executive summary)

Manažérske zhrnutie je prvou sekciou textovej časti, no píše sa ako posledné. Robí sa to tak preto, lebo by malo obsahovať veľmi výstižné zhrnutie celého podnikateľského plánu a všetkých jeho častí. Manažérske zhrnutie musí čitateľa zaujať a dať mu predstavu o tom, čo od podnikateľského plánu očakávať. Preto je vždy hneď v úvode vhodné vyzdvihnúť hlavné piliere úspechu projektu, kľúčových ľudí, zhrnutie finančných projekcií a hlavne vysvetliť produkt či službu a jeho pridanú hodnotu pre zákazníka - teda ako vaša služba či produkt rieši zákazníkov problém.


2. O spoločnosti, od histórie po súčasnosť

Príbeh je dôležitý. Takisto aj motivácia. V tejto sekcií máte šancu vysvetliť, ako ste sa k projektu dopracovali, ako vznikol váš tím a odkiaľ pramení vaša motivácia k novému projektu, pre ktorý píšete podnikateľský plán. Táto sekcia má dodať podnikateľskému plánu kredibilitu, na základe minulých úspechov spoločnosti. Ak je spoločnosť nová a podnikateľské úspechy zatiaľ nedosiahla, je vhodné v tejto časti vyzdvihnúť s projektom súvisiace úspechy členov tímu a ich relevantné skúsenosti, či už s podnikaním ako takým alebo s oblasťou, do ktorej podnikateľský zámer zapadá.


3. Čo je predmetom vášho podnikania: váš produkt / vaša služba

V tejto sekcii dopodrobna vysvetlíte čo je vaším produktom / službou a ako uspokojuje potreby zákazníka. Váš produkt či služba by mali mať takzvaný "unique selling point", teda jedinečné črty v porovnaní s konkurenciou. Tými môžu byť cena, kvalita, dostupnosť atď. Vyzdvihnite ich v tejto sekcii. Avšak, ak má váš produkt aj nejaké nevýhody v porovnaní s konkurenciou, spomeňte aj tie. Čitateľovi by ste mali ukázať, čo od vašich produktov či služieb môže očakávať. Spomenúť by ste mali aj cenu produktu či služby a ako ste k nej prišli, čo je v nej zahrnuté a aký veľký odber daných produktov či služieb očakávate. V prípade, že máte produktov či služieb viac, k prehľadnosti dopomôže tabuľka, ktorá zobrazí ceny, predpokladaný objem predaja a akú časť finálnych tržieb bude tvoriť ktorý produkt. Taktiež si treba uvedomiť splatnosť pohľadávok a teda, koľko času majú vaši zákazníci na to, aby objednávku zaplatili.


4. Komu budete predávať? Kto je váš zákazník?

Túto sekciu využite na podrobnú charakteristiku vášho zákazníka. Rôzne typy zákazníkov si vyžadujú rôzne druhy produktov či služieb a rôzne prístupy k marketingu a predaju.

Predávate jednotlivcom alebo firmám?

Aká je ich veľkosť či kúpna sila?

Čo ovplyvňuje návyky či rozhodovanie vášho zákazníka?

Čo vás uisťuje v tom že vaši zákazníci budú vaše služby či produkt potrebovať?

Prečo, pri akej príležitosti a akou formou bude váš zákazník vaše služby či produkty nakupovať?

Čím ďalej ste sa v praxi dostali, tým lepšie.

Overili ste si záujem zákazníkov v praxi?

Aké sú výsledky vášho prieskumu a aká je spätná väzba prvých zákazníkov?

Máte stálych zákazníkov alebo rozrobené zákazky?

Kto budú vaši hlavní odberatelia a aký podiel budú mať na celkových tržbách?


5. Kde plánujete predávať? Definujte váš trh.

Trh definujete tak, že popíšete jeho geografické územie, veľkosť, trendy a rast (v minulosti a perspektívu do budúcna) a prípadne zakomponujete ďaľšie relevantné štatistické údaje.

Kde sa vy momentálne nachádzate v rámci trhu a aký máte potenciál do budúcna?

Teda aký podiel z trhu zaberá vaša spoločnosť teraz a aký je prospekt?

Vypĺňate medzeru na trhu?

Aká je potom situácia v priľahlých odvetviach?

Priliehajú k vášmu trhu právne predpisy vzťahujúce sa na vaše podnikanie?


6. Ďalší hráči na trhu - vaša konkurencia.

Hovorí sa, že ak si myslíte, že konkurenciu nemáte, nehľadali ste dostatočne dobre. Konkurencia môže byť priama, nepriama, či potenciálna. Priama konkurencia predáva taký istý produkt alebo službu ako vy (napríklad, obaja predávate kávu). Nepriama konkurencia predáva iný produkt alebo službu ako vy, no tieto produkty môžu byť navzájom nahraditeľné (ako napríklad čaj a káva). Poteniálna konkurencia je hráč na trhu, ktorý má predpoklady sa vašou konkurenciou v budúcnosti stať.

Aké alternatívne produkty / služby vaša konkurencia ponúka?

Dokáže konkurencia svojou ponukou vaše produkty / služby nahradiť?

Aké sú silné a slabé stránky vašej konkurencie a ich ponuky?

Čím bude váš produkt / služba voči iným možnostiam na trhu výnimočný?

Čím sa postavíte pred konkurenciu v očiach vášho zákazníka?

Na niektoré trhy sa vstupuje ťažšie ako na iné, napríklad, niektoré druhy podnikania si vyžadujú väčšiu prvotnú investíciu ako iné alebo sú administratívne náročnejšie a podobne.

Aké bariéry vstupu na trh čakajú vás a váš projekt?

Od náročnosti prekonania bariér vstupu na trh sa odvíja aj hrozba pribúdania ďalšej konkurencie.


7. Marketing: Ako plánujete vaše produkty či služby predať?

Na opis marketingovej stratégie pre účely podnikateľského plánu môžete použiť ako pomôcku napríklad takzvané 4P: Product (produkt) - Price (cena) - Placement (umiestnenie/distribúcia) - Promotion (reklama). Tento marketingový mix menuje hlavné veci, ktoré môže firma prispôsobiť potrebám zákazníka a ovplyvniť tým predaj. Štyri P vnímajú problematiku z pohľadu firmy, keď sa však preklopíme na pohľad zo strany zákazníka, bavíme sa o štyroch C: Customer wants and needs (potreby zákazníka) - Costs (zákazníkove náklady) - Convenience (dostupnosť pre zákazníka) - Communication (komunikácia smerom k zákazníkovi). Vžiť sa do kože vášho zákazníka a vnímať jeho potreby je základom dlhodobo úspešného podnikania. Vaša marketingová stratégia by mala opísať ako sa k plánovanému predaju a tržbám dopracujete. Aký rozpočet dedikujete na splnenie tejto stratégie, je tiež potrebné uviesť pomocou tabuľky.


8. Technológia, duševné vlastníctvo a výskum a vývoj

Pracujete s jedinečnou technológiou? Ak áno je potrebné uviesť stručné technické zhrnutie jej prínosov, právnu ochranu (patenty, autorské práva atď) a náklady na ochranu či závislosť produktu od technologických zmien. Ak sa venujete výskumu a vývoju, je potrebné uviesť jednotlivé projekty, ich rozpočty a hlavné miľníky, ako aj riziká. Technické partnerstvá s inými firmami či univerzitami uvediete taktiež v tejto sekcii.


9. Ako produkt vyrobíte / ako službu poskytnete zákazníkovi?

Aký bude váš výrobný proces a kde bude výroba prebiehať - umiestnenie výroby, popis pozemku a budovy; výrobná technológia, ktorú budete používať, jej výrobca, rok výroby a rok nadobudnutia, opis momentálneho stavu, potreba rekonštrukcie alebo náhrady výrobnej technológie v budúcnosti.

Ako bude prebiehať váš výrobný proces? Krok po kroku, čo si výroba vášho produktu vyžaduje? Koľko trvá výroba jedného produktu a akú využiteľnú kapacitu má vaša výrobná linka?

Za aký čas vyrobíte určité množstvo?

Kto sú vaši dodávatelia a kto sú náhradní dodávatelia? Aké minimálne zásoby surovín / materiálov musíte mať, aby výroba prebiehala neprerušovane?

Aké priemyselné normy musíte pri výrobe dodržať? Aké povolenia či licencie potrebujete na výrobu/predaj výrobkov?

Ako budete využívať alebo likvidovať odpad?

Má váš výrobný proces výhody v porovnaní s konkurenciou?

Je pracovná sila, ktorú potrebujete na realizáciu výroby dostupná?

V prípade služieb - aká je vaša maximálna kapacita? Koľko zákazníkov dokážete obslúžiť za určitý čas? Ako im službu doručíte?


10. Investície a financovanie: Čo a koľko to bude stáť?

Investičný plán sa najprehľadnejšie vysvetľuje za pomoci tabuľky.

Koľko a do čoho ste už investovali v rámci projektu a z akých zdrojov?

Aká je plánovaná celková výška vašej plánovanej investície?

Aký je váš kompletný investičný plán, na čo plánujete použiť získané finančné zdroje? Rozoberte na položky.

Aký prínos bude mať investícia pre vaše podnikanie (napr. nižšie náklady, rast výroby a predaja, väčšie priestory, vyššia kvalita)?

Aká bude finančná štruktúra, resp. zdroje financovania: úver, granty, peňažný vklad, nepeňažný vklad, dary, sponzori, úspory, zisk?


11. Vlastníci, manažment a zamestnanci: Kto projekt zrealizuje?

Definujte vlastnícku štruktúru a formu spoločnosti.

Kto sú zakladatelia a aká je ich profesná história?

Aké úlohy majú vo vašej spoločnosti?

Kto sú kľúčoví manažéri a ich predchádzajúce skúsenosti a súčasné zodpovednosti. Definujte celú organizačnú štruktúru teraz a o niekoľko rokov, vrátane počtov zamestnancov v jednotlivých oddeleniach.

Na akých pozíciach si bude váš projekt vyžadovať nových manažérov či zamestnancov?

Kde má váš projekt / alebo môže mať slabé miesta ohľadom ľudských zdrojov a ako ich vyriešite? Aký je váš systém vzdelávania zamestnancov? Prehľad mzdových nákladov jednotlivých pracovníkov a ich počet je potrebné uviesť v prehľadnej tabuľke - v personálnom pláne.


ČÍSELNÁ ČASŤ


12. Finančný plán

Informácie uvedené v textovej časti sú východiskom pre čísla finančného plánu. Vyčíslite, čo sa vyčísliť dá.


Finančný plán by mal obsahovať:

  • Účtovné výkazy za posledné 3 roky: výkazy ziskov a strát, cash flow a súvahy

  • Finančnú analýza historických finančných údajov a budúcich predpokladov

  • Projekcie na 3-5 rokov: výkazy ziskov a strát, cash flow a súvahy

  • Plán predaja / tržieb

  • Plán nákladov, kalkulácie produktov

  • Plán investícií, vrátane využitia získaných finančných zdrojov

  • Bod zlomu = celkové fixné náklady na jednotku / (predajná cena - variabilné náklady na jednotku)

Finančná inštitúcia porozumie vašim číslam aj v takejto tabuľkovej forme: Cash flow (ako príloha dole v texte). Cash flow tabuľku nájdete ako prílohu aj tu. Na finančný plán sa zameriava aj tento článok.


13. Rizikové faktory a ich možné zmiernenie alebo eliminácia

Zhrnutie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb vo SWOT analýze dopomôže k prehľadnosti a zrozumiteľnosť plánu. Čitateľovi treba dať najavo, že ste zvažovali aj riziká, ktoré plán môže mať. Treba ich v tejto sekcii opísať aj s možnosťami, ako by sa dali tieto riziká eliminovať. Ak máte skúsenosti s riešením problémových situácií, spomeňte ich v tejto časti. Potenciálne riziká môžete zohľadniť aj vo finančných projekciách využitím analýzy citlivosti. Analýza citlivosti ukáže, ako zmena v niektorom zo vstupov, ovplyvní vaše výsledné čísla. Môžete čitateľovi predložiť viacero scenárov a to aj tie konzervatívne.


14. Prílohy

Komplexný podnikateľský plán väčšinou obsahuje niekoľko príloh, ktoré slúžia na dovysvetlenie textu či čísel v hlavných častiach plánu a na to, aby dali ćitateľovi lepšiu predstavu o projekte. Prílohy môžu zahŕňať aj napríklad fotografie, predpovede vývoja trhu, životopisy, akčný plán v krokoch či finančné projekcie.


Aby ste pri písaní plánu na nič nezabudli, odporúčame vám použiť náš "checklist".


Budeme radi, ak nám dáte vedieť, či bol pre vás tento článok užítočný.


Kto sú a čo robia Sociálni inovátori

Video Web Sociálni inovátori ako jediná organziácia na Slovensku prepájaja financujúce strany (predovšetkým etické banky a investorov) s riešiteľmi prospešnými pre našu spoločnosť. Spájajú sociáln

Čo je to Pitch alebo​ ako rýchlo zaujať investora?

Definícií je zopár, no v skratke si po týmto pojmom možno predstaviť krátku reč / prezentáciu, ktorou chcete niekoho o niečom presvedčiť. Najčastejšie sa s ňou možete stretnúť v situácii, keď majiteli

Comments


bottom of page