top of page

Všetko, čo potrebujete vedieť o finančnom pláne

Finančný plán vám zodpovie otázku, či sa vám do podnikania oplatí ísť, alebo nie. Pomôže vám aj ak už podnikáte a potrebujete vedieť, čo vás čaká a či vám na účte nehrozí nula, alebo mínus. V tomto článku nájdete praktické tipy a šablóny pre zostavenie finančného plánu v jednoduchej aj komplexnej verzii pre vlastnú potrebu či pre investora. Finančného plánu sa netreba báť, dokáže ho v jednoduchej verzií zostaviť naozaj každý.


Čo je to finančný plán a prečo si ho vytvoriť? Finančný plán je väčšinou tabuľka (alebo niekoľko tabuliek) v Exceli ukazujúca výsledky, ktoré chce podnikateľ za určité obdobie dosiahnuť. Veľmi dôležitou súčasťou finančného plánu je tabuľka cash flow (tabuľka predpokladaných peňažných tokov), ktorá vám alebo čitateľovi finančného plánu ukáže, či sa v niektorom bode náhodou nedostávate do mínusu, a teda či podnikanie dokážete finančne utiahnuť.


Finančný plán je často užitočné si vytvoriť pre vlastnú potrebu, aby ste poznali svoj cash flow, resp. aby ste vedeli koľko peňazí vám príde na účet a koľko z neho odíde v konkrétnom období. Ako podnikateľ potrebujete mať o stave na účte dobrý prehľad, aby ste vedeli, či dokážete vyplatiť platy zamestnancov, nakúpiť materiál do výroby alebo či máte na zaplatenie účtov.

Na aké obdobie sa finančný plán zostavuje? Ak je váš finančný plán súčasťou podnikateľského plánu, ktorý chcete prezentovať pred investorom alebo v banke, zvyčajne sa vyhotovuje na obdobie 3 až 5 rokov, pričom prvý rok plánu sa ďalej hlbšie rozkladá na štvrťroky alebo mesiace.


V prípade, že plánujete rozsiahlejšie investície, je rozumné pripraviť si finančný plán minimálne na dĺžku investičného obdobia. Čím je toto obdobie kratšie, tým by mal byť váš predpokladaný cash flow podrobnejší, lebo na kratšie obdobie sa veci ľahšie odhadujú.


Na aké obdobie je možné čísla realisticky odhadnúť?


Miera istoty odhadu čísiel mnohokrát závisí aj od typu vášho podnikania, resp. od typu poskytovaných služieb alebo predávaných výrobkov. Napríklad, ak podnikateľ poskytuje služby webhostingu, ktoré fakturuje na rok vopred, je jednoduchšie plánované príjmy (alebo tržby) odhadnúť aj na rok. Mobilný operátor vie s väčšou istotou odhadnúť príjmy s podrobnosťou po mesiacoch vzhľadom na mesačnú fakturáciu. V prípade väčšej neistoty dosiahnutia príjmov je racionálnejšie predpovedať príjmy na kratšie obdobie. Rovnako to platí i pri plánovaní výdajov.


Obzvlášť v počiatočnej fáze podnikania, je rozumné cash flow pripraviť na mesačnej báze na obdobie pol roka až rok. Ako vaše podnikanie bude rásť, malo by sa predlžovať aj obdobie, na ktoré cash flow pripravujete.


Ako vyzerá komplexný finančný plán? Kompletný finančný plán, ktorý býva súčasťou podnikateľského plánu sa skladá z 3 základných výkazov:

1. Výkaz ziskov a strát, ktorý zobrazuje plánované výnosy (tržby) a náklady, ktorých rozdielom je buď zisk alebo strata. Dosiahnutý zisk je potom podkladom pre prípravu daňového priznania dane z príjmu. Inak povedané, tento výkaz vyjadruje, za určité obdobie rozdiel kumulatívneho objemu vydaných faktúr, teda tržieb a prijatých faktúr, teda nákladov (okrem vydaných faktúr sa medzi nákladmi nachádzajú aj niektoré výnimky ako odpisy, rezervy alebo inak vyjadrené nároky než faktúrou, čo môžu byť napríklad aj úroky).


2. Súvaha je plánovaná bilancia majetku na jednej strane a zdrojov krytia majetku na strane druhej (tam patria vlastné alebo externé finančné zdroje). Súvaha vyjadruje stav majetku, napríklad stav bankového účtu, účtovný stav stroja, stav pohľadávok alebo stav záväzkov k určitému dňu, napríklad momentálne nesplatenú časť úveru, nezaplatené dodávateľské faktúry a tak ďalej.


3. Cash flow (prehľad peňažných tokov) zobrazuje plánované príjmy a výdaje za určité obdobie a ich rozdiel, a teda váš konečný zostatok hotovosti na konci daného obdobia. cash flow vyjadruje zmeny v stavoch finančných prostriedkov na účte alebo v pokladni, napr. splatenie pohľadávky bude znamenať na účte “plus” alebo nákup zásob bude na účte znamenať “mínus”. Ako sme už spomínali, cash flow patrí medzi najužitočnejšie tabuľky ak zostavujete finančný plán pre vlastnú potrebu alebo ak potrebujete vedieť či podnikanie dokážete finančne ustáť.

Aké sú teda základné rozdiely medzi výkazom ziskov a strát a cash flow tabuľkou?


Cash flow eviduje príjmy a výdaje, teda to, čo sa naozaj deje na vašom účte v banke v danom čase.

Výkaz ziskov a strát zaznamenáva tržby a náklady, napríklad, podnikateľ vydá faktúru, vznikne tržba, nie však príjem peňazí na jeho podnikateľský účet. Ten vznikne, až keď zákazník zaplatí. Tržby sa zapisujú do výkazu ziskov a strát a príjem do cash flow. Preto je cash flow najrealistickejším zrkadlom životaschopnosti podnikania.

Odpisy sú nákladom (zapisujú sa do výkazu ziskov a strát), nie však výdajom (v cash flow-e nájdete mínus, len vtedy, keď vám reálne odídu peniaze z účtu). Splátka úveru je výdajom (peniaze z účtu odchádzajú, splátka úveru bude zapísaná v cash flow tabuľke), nie však nákladom a tak ďalej.


Jednoduchý finančný plán


Ak s podnikaním len záčínate a finančný plán potrebujete pre vlastnú potrebu, aby ste napríklad zistili, či sa vám do podnikania oplatí ísť, stačí, ak na to pôjdete zjednodušene.


Cash flow je skvelý nástroj, vďaka ktorému zistíte, či vaše podnikanie zo dňa na deň, alebo z mesiaca na mesiac prežije a či sa v nejakom bode nedostávate na nulu.


Máme tu pre vás šablónu na vypracovanie zjednodušeného cash flow-u. Ak je vám nesympatický Excel, skúste si spraviť prehľad finančných tokov perom na papier :)


Finančný plán a zakladateľský rozpočet:

šablóna finančný plán a zakladateľský rozpočet
.
Download • 15KB

Cash Flow:

Cash-Flow
.xlsx
Download XLSX • 14KBKto sú a čo robia Sociálni inovátori

Video Web Sociálni inovátori ako jediná organziácia na Slovensku prepájaja financujúce strany (predovšetkým etické banky a investorov) s riešiteľmi prospešnými pre našu spoločnosť. Spájajú sociáln

Čo je to Pitch alebo​ ako rýchlo zaujať investora?

Definícií je zopár, no v skratke si po týmto pojmom možno predstaviť krátku reč / prezentáciu, ktorou chcete niekoho o niečom presvedčiť. Najčastejšie sa s ňou možete stretnúť v situácii, keď majiteli

Comentários


bottom of page